top of page

Định giá 

Giá được hiển thị bằng USD.
Tất cả các Đăng ký được thực hiện thông qua Mua hàng trong ứng dụng của Apple

$4,99
/ tháng

Sử dụng không giới hạn
Cập nhật & Hỗ trợ
(Tiết kiệm 40%)

$35,99
/ năm

Giấy phép Phiên bản 3
Sử dụng không giới hạn
Cập nhật & Hỗ trợ mãi mãi
(Tiết kiệm 70%)

$79,99
Cả đời

Giấy phép Phiên bản 3
Sử dụng không giới hạn
Cập nhật & Hỗ trợ mãi mãi
bottom of page